algemene voorwaarden

WIJ ZIJN NIET VERPLICHT OM UW WONING/OBJECT TE PLAATSEN OP DEZE WEBSITE.U plaats uw advertentie en als het niet wordt geactiveerd door de beheerders, zal er een reden zijn. Communicatie of klacht hierover wordt niet in behandeling genomen.

Indien u een eigen website hebt, wordt uw advertentie verwijderd zonder u te berichten!
Is uw woning zonder foto of zijn er geen contact gegevens vermeld... uw advertentie wordt zonder u te berichten verwijderd.

www.huizeninsuriname.net
Algemene voorwaarden Huizen in Suriname (H.I.S)

opmerking: Indien u een eigen website hebt, mag u helaas geen gebruikmaken van GRATIS adverteren.
Wij kunnen u wel als een zakelijk klant verwelkomen en hebben veel mogelijk heden om uw advertentie en website te promoten.
Plaatst u toch een advertentie in ons gratis rubriek, dan wordt het zonder tegen bericht verwijderd.


Via deze weg hebben alle eigenaren die via H.I.S hun woning op internet presenteren zich te houden aan deze voorwaarden. H.I.S behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor nieuwe merknamen en webadressen toe te voegen uit marketingoverwegingen die automatisch onder dezelfde voorwaarden zullen opereren.

Disclaimer
H.I.S biedt op deze website particulieren en bedrijven de gelegenheid hun (vakantie)woning zelf te presenteren, voorzien van alle informatie en foto zoals deze eigenaren nodig achten voor een goed oordeel inzake de geschiktheid voor geïnteresseerde huurders. Huurder en verhuurder treden direct met elkaar in contact, zonder tussenkomst van H.I.S. H.I.S heeft geen enkele bemoeienis met afgesloten overeenkomsten, noch met de samenstelling en juistheid van de informatie, verstrekt door de eigenaren of adverteerders van woningen op de website. H.I.S aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermd werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. H.I.S aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op de website van H.I.S
H.I.S is te allen tijde gerechtigd om een opdracht tot plaatsing van een vakantiewoning op de website te weigeren, dan wel een geplaatste woning van de website te verwijderen. Indien de informatie van verhuurder niet nauwkeurig, onvolledig of incorrect is, kunt u dit aan ons melden. Wij zullen de verhuurder dan verzoeken de informatieverstrekking per omgaande te verbeteren ofwel besluiten om de woning (tijdelijk) van de website te verwijderen.
H.I.S is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen verhuurders en huurders door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met 1 of meerdere gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart H.I.S van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.


Algemene voorwaarden voor huurders
Op deze website verstrekken eigenaren van woningen via H.I.S informatie waarmee u een woning kunt huren. Bij elk woning staat de contact gegevens van de verhuurder. De verhuurder heeft alle informatie over zijn woning geheel zelfstandig geplaatst op deze website. H.I.S heeft verder geen enkele bemoeienis met (of kennis van) de eventuele verhuurtransactie en betaling zoals die al dan niet vervolgens tot stand komt tussen huurder en verhuurder.

Aanvullende voorwaarden voor verhuurders.
In alle gevallen bent u als verhuurder honderd procent zelf aansprakelijk. Wij bemiddelen niet en zijn nimmer aansprakelijk voor geschillen met huurders. Indien u een eigen website hebt op internet, mag u GEEN gebruik maken van de gratis advertentie.Neem contact met ons.
Wij hebben veel mogelijkheden ons u als zakelijk klant te verwelkomen.
Indien er in uw advertentie reclame wordt gemaakt of wordt doorverwezen naar een ander link op internet, hebben wij het recht om te alle tijden zonder u te berichten uw advertentie te verwijderen.
Bij misbruik van foto van rechthebbenden die onterecht staan bij uw advertentie, wordt ook verwijderd van de website en uw IP adres als e-mail adres wordt geblokkeerd voor toegang.

Aansprakelijkheid
1. Wij besteden grote zorg aan de technische infrastructuur van deze website. Toch aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor mogelijk uitvallen van functies of het verlies van gegevens. Verhuurders dienen zelf hun gegevens te bewaren en regelmatig op juistheid en actualiteit te controleren.
2. De website van H.I.S wordt gevuld met gegevens die rechtstreeks door verhuurders worden ingebracht. Wij kunnen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud ervan. Eventuele klachten dient huurder zelf te melden en op te lossen met verhuurder. H.I.S heeft hierin geen bemoeienis en vergoedt nimmer enige geleden schade aan huurders of verhuurders. Bij gebleken misbruik van onze diensten resp. bemerkingen over onjuistheid van vermelde informatie door verhuurder zal H.I.S de woninggegevens van desbetreffende verhuurder onmiddellijk van haar website verwijderen.
3. De bemiddeling van H.I.S blijft beperkt tot het bijeen brengen van vraag en aanbod op het gebied van woningen in Suriname. De eventueel daaruit voortvloeiende transacties worden rechtstreeks tussen verhuurder en huurder gesloten. H.I.S aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de financiele en fiscale consequenties van deze transacties.

Copyright
Alle publicaties van H.I.S zijn beschermd op basis van auteursrecht. Alle rechten zijn derhalve voorbehouden. Niets uit de schriftelijke en digitale uitgaven mag op enigerlei wijze vermenigvuldigd worden zonder nadrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van H.I.S

Privacy-regels
H.I.S respecteert uw privacy.
Persoonlijke gegevens worden niet op aan derden verstrekt door H.I.S

Huizen in Suriname (versie 2020)